Privacy Statement – Thông báo về quyền riêng tư

We try out best to serve you as our valued customers (Chúng tôi luôn cố gắng tối đa để cụng cấp dịch vụ tốt nhất tới quý khách).

In order to do it, in some web apps, we will collect some basic information about you such as your name, your email address (Để làm được điều đó, trong một số ứng dụng web, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin căn bản về quý khách, ví dụ tên và địa chỉ email).

We do NOT collect sensitive information such as your password, your credit card info… (Chúng tôi KHÔNG bao giờ thu thập các thông tin nhạy cảm của quý khách, ví dụ như mật khẩu, số thẻ tín dụng…)

We can be contacted at the following (Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau) https://vxtgroup.com/contact