SAM service

SAM is the abbreviation of “Software Asset Management”. (SAM là viết tắt của dịch vụ “Quản lý Tài sản Phần mềm”)

*** Download the full SAM service introduction document (Download file giới thiệu đầy đủ về dịch vụ SAM). 1 MB ***

Briefly with SAM service you can get the following (Với dịch vụ SAM, bạn có thể có được các báo cáo sau):

PART 1. Software Inventory samples (Các ví dụ về Báo cáo Thống kê các computer và các phần mềm đang được cài đặt)

Sample 1 of 6. Full list of all computers in the system, click to zoom (Danh sách đầy đủ của tất cả các computer trong hệ thống, click để phóng to)

Sample 4 of 6. List of all installed software a computer named USER02-PC (Danh sách tất cả các phần mềm cài đặt trên một computer có tên là USER02-PC)

With above reports, you can quickly identify high-risk software (such as potential malware…) as well as provide a better remote helpdesk support, because you know well what software are installed on their PCs (Với các báo cáo trên đây, bạn có thể nhanh chóng phát hiện các phần mềm có rủi ro cao, ví dụ các phần mềm độc hại…, cũng như có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ người dùng từ xa một cách tốt hơn, bởi vì bạn biết rõ những phần mềm nào đang được cài đặt trên máy của họ)

Instead of using our SAM service, we can also train your IT staffs on how to do this themselves (Thay vì sử dụng dịch vụ SAM, chúng tôi có thể đào tạo cán bộ CNTT của bạn để tự thực hiện)

We are certified on SAM service delivery as well as Licensing knowledge, and real-world experience with many customers, so you can rest assured and rely on our service. (Với chứng chỉ về thực hiện dịch vụ SAM và chứng chỉ về kiến thức licensing, cũng như kinh nghiệm thực tế với nhiều khách hàng, quý vị có thể yên tâm với dịch vụ của chúng tôi.)

PART 2. License Position report sample (optional, only when requested) – Báo cáo về tình trạng thừa / thiếu license (tùy chọn, làm theo yêu cầu)

PART 3. Cybersecurity assessment report (optional, only when requested) – Báo cáo đánh giá tình trạng bảo mật (tùy chọn, làm theo yêu cầu)

*** Download the full SAM service introduction document (Download file giới thiệu đầy đủ về dịch vụ SAM). 1 MB ***