Home page    Contact Us

(Dịch vụ thống kê thông tin máy tính (Computer Information Inventory service)

Summary: Reports on hardware/software information of all computers in the system (Tổng quan: Báo cáo về thông tin phần cứng/phần mềm của tất cả các máy tính trong hệ thống)

Delivery method: run a small tool on each and every computer (3 min /computer, no admin right is required), then send the result files to us via email for report generation.
(Cách thực hiện: chạy một công cụ nhỏ trên từng máy tính (3 phút/1 máy tính, không cần quyền admin), sau đó gửi các file kết quả qua email cho chúng tôi để tạo ra báo cáo)

  • Free service for reports with less than 100 computers (Miễn phí dịch vụ cho các báo cáo có ít hơn 100 máy tính)

    Ví dụ minh họa về báo cáo tổng hợp thống kê thông tin phần cứng/phần mềm trên các máy tính.
    Sample reports on all computer hardware/software inventory
    Sample report download

    Home page    Contact Us