Software Asset Management (SAM) là gì?

SAM service = Software Asset Management service (Dịch vụ Quản lý Tài sản Phần mềm, và cả phần cứng nữa)

Dịch vụ SAM có thể bao gồm các thành phần sau đây:

PART 1. Software Inventory (Báo cáo Thống kê các computer và các phần mềm đang được cài đặt)
Báo cáo này cho biết hệ thống CNTT của mình có bao nhiêu máy tính (PCs và servers), cấu hình phần cứng chi tiết của các máy tính này, trên đó cài những phần mềm gì. Từ kết quả thống kê, có thể đưa ra các bang biểu, hoặc biểu đồ hình cột hoặc hình nan quạt, giúp lãnh đạo nhanh chóng nắm bắt được hiện trạng tài sản phần cứng và phần mềm của doanh nghiệp.

PART 2. License Position report sample (optional, only when requested) – Báo cáo về tình trạng thừa / thiếu license (tùy chọn, làm theo yêu cầu)
Báo cáo này cho biết so sánh với số lượng máy tính và danh sách các phần mềm đang được cài đặt, doanh nghiệp có thừa hay thiếu license, và số lượng thừa hay thiếu là bao nhiêu. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa lại hệ thống của mình.

PART 3. Cybersecurity assessment report (optional, only when requested) – Báo cáo đánh giá tình trạng bảo mật (tùy chọn, làm theo yêu cầu)
Báo cáo này được thực hiện nhanh chóng thông qua việc đánh giá bằng bộ tiêu chuẩn bảo mật gọn nhẹ mà hiệu quả của Hoa Kỳ có tên là CSC 20, giúp lãnh đạo doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt được hiện trạng bảo mật của hệ thống CNTT, giúp giảm thiểu rủi ro về bảo mật và thiệt hại về tài chính ro các sự cố bảo mật gây ra.

Xem thêm chi tiết về dịch vụ tại địa chỉ: http://vxtgroup.com/sam-service.