Công cụ thống kê thông tin phần cứng/phần mềm trên các máy tính
Computer hardware/software inventory tool
    

0. Bước chuẩn bị (tùy chọn, và nên thực hiện). Preparation step (optional and recommended)

Windows Explorer, right click Computer, Properties.

Nếu thấy tên computer quá chung chung (ví dụ: ADMIN, ADMINISTRATOR, ...), dễ gây nhầm lẫn với các computer khác có cùng tên, nên đổi tên computer.
If the computer name is too generic (such as ADMIN, ADMINISTRATOR, ...), it should be renamed, to avoid confusion with other computers with the same name.

Để tiện cho việc nhận biết thông tin thu thập được là thuộc về máy tính của ai, phòng ban nào... chúng ta nên bấm vào "Change Settings" để nhập thông tin vào mục "Computer description", ví dụ nhập vào "Bill Smith, Finance dept".
To easily know the collected information belongs to the computer of which user, which department..., we should click "Change Settings" to enter something for the item "Computer Description", for example "Bill Smith, Finance dept".

1. Download công cụ lspush.exe (1.5 MB). Kiểm tra chữ ký số của file này nếu thấy cần thiết.
Download the tool lspush.exe SAM tool (1.5 MB) file. Check the digital signature of this file if needed.

2. Chạy công cụ lspush.exe (trên từng máy tính, không cần quyền admin), chờ công cụ này chạy xong (khoảng 1 - 2 phút).
File kết quả được sinh ra (với kích thước chỉ khoảng 50 KB) với tên file có dạng ABCD-EFGH.ls.txt, trong đó EFGH chính là tên Computer.

Run lspush.exe (on each and every computer, no admin right is needed), wait for completion (about 1 - 2 minutes).
A result file is generated (only about 50 KB in size) with the file name like ABCD-EFGH.ls.txt, where EFGH is the Computer name.

3. File kết quả sẽ được tự động đặt vào một email mới trên Outlook (dưới dạng một attachment) hoặc có thể tìm file kết quả bằng việc bấm W+R, nhập vào %LocalAppData%\Temp\lspush rồi bấm "Enter".
The result file(s) will be automatically placed to a new Outlook email message (as an email attachment) or it can be found by pressing W+R, type %LocalAppData%\Temp\lspush and press "Enter".

Lưu ý 1: File kết quả (có đuôi TXT) được mã hóa, nên không thể xem được nội dung.
NOTE 1: The result file (with TXT extension) is encrypted so the content cannot be read.

Lưu ý 2: Để tránh nhầm lẫn và dễ theo dõi, nên bổ sung thêm thông tin vào phía trước của tên file kết quả bằng việc đổi tên file này.
Ví dụ User01-Dept02-ABCD-EFGH.ls.txt, biểu thị rằng đây là file kết quả của máy tính có tên ABCD-EFGH do người sử dụng có tên User01 thuộc phòng ban có tên Dept02 sử dụng.

NOTE 2: To avoid mistakes and easy to track, we should add some information to the beginning of the result file name by renaming it.
For example, User01-Dept02-ABCD-EFGH.ls.txt, meaning the result file from the computer named ABCD-EFGH used by the user named User01 that is working at the department named Branch02.

4. Để đưa ra báo cáo tổng hợp cho tất cả các máy tính, email file kết quả này tới que.nguyen@vxtgroup.com
For all computers report generation, email the result file(s) to que.nguyen@vxtgroup.com

.