Windows 10 Pro license, mua loại gì và khi nào?

  • Tình huống 1. Cho máy tính đang sử dụng: Mua Windows 10 Pro GGWA license, từ các đại lý Microsoft.
  • Tình huống 2. Cho máy tính mới: Mua máy tính với Windows 10 Pro OEM license được cài đặt sẵn, từ các cửa hàng bán máy tính.
  • Tình huống 3. Để nâng cấp lên Windows 10 Pro cho máy tính đã có Win 7 Pro license trước đó: Mua Windows Upgrade license từ các đại lý Microsoft.