Tìm hiểu về Microsoft CAL (Client Access License)

Giấy phép truy nhập máy khách và giấy phép quản lý

Nếu các máy tính trong tổ chức của bạn được kết nối cùng mạng, có thể bạn phải dựa trên phần mềm máy chủ mạng để thực hiện một số chức năng nhất định, chẳng hạn như chia sẻ tệp và bản in. Để truy nhập hợp lệ phần mềm máy chủ này, có thể bạn cần phải có Giấy phép truy nhập máy khách (CAL). CAL không phải là một sản phẩm phần mềm mà là một giấy phép cấp cho người dùng quyền truy nhập vào các dịch vụ của máy chủ.

Chú thích thuật ngữ:

  • Máy khách = client machine = máy desktop và máy laptop
  • Máy chủ = server. Ví dụ máy chủ chia sẻ tệp = file server
  • Giấy phép truy nhập máy khách (CAL = Client Access License)

Có hai loại: CAL người dùng (User CAL, còn viết là Usr CAL) và CAL thiết bị (Device CAL, còn viết là Dvc CAL).

Thông thường với doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ thì CAL thiết bị (Device CAL) là phù hợp và rẻ hơn CAL người dùng (User CAL)

CAL thiết bị

Với CAL thiết bị, bạn mua một CAL cho mỗi thiết bị truy nhập vào máy chủ của bạn, bất kể số lượng người dùng sử dụng thiết bị đó để truy nhập máy chủ. CAL thiết bị có thể tiết kiệm hơn và mang lại hiệu quả quản trị lớn hơn nếu công ty bạn có nhân viên dùng chung thiết bị, chẳng hạn như trên nhiều ca làm việc khác nhau.

Nguồn tiếng Việt từ chính hãng: https://www.microsoft.com/vi-vn/licensing/product-licensing/client-access-license

Giá tham khảo để lên ngân sách của riêng sản phẩm Windows Server 2019 Standard (tính cho server phổ thông có ít hơn 16-core) là 972 USD (từ nguồn chính hãng https://www.microsoft.com/en-us/windows-server/pricing)